ENVIOS GRATIS A PARTIR DE 36€

CONDICIONS GENERALS DE VENDA


OBJECTE DEL CONTRACTE

Les presents Condicions, tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels productes facilitats per BODEGUES VISENDRA SCP, a l'Usuari a través de la seva pàgina web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts, seran els que es trobin a disposició de l'Usuari a la següent pàgina web titularitat de BODEGUES VISENDRA SCP: https://visendra.com/es/
Per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a
BODEGUES VISENDRA SCP
C / Colon, 22, 43815 Les Pobles - Aiguamúrcia
Tfno.- 639 33 88 92
info@bodeguesvisendra.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT
Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina web de BODEGUES VISENDRA SCP Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per BODEGUES VISENDRA SCP en el moment en què l'Usuari contracti el producte i / o continguts en què està interessat. Per tant l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.
Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:
1. Que és una persona amb capacitat per contractar.
2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.
L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici de procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
BODEGUES VISENDRA SCP podrà modificar les presents estipulacions sempre que hi hagi causa o motiu suficient per a això. S'entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitador, quan aquesta tingui per finalitat:
1. Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a disposició dels usuaris o millorar els existents.
2. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s'ofereixen a través de la pàgina web.

FORMA DE PAGAMENT
Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis, seran els que figuren en la pàgina web titularitat de BODEGUES VISENDRA SCP: https://visendra.com/es/, en el moment en què l'usuari accedeixi a l' servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació.
BODEGUES VISENDRA SCP es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina web.
Preus i impostos aplicats
Els preus aplicables són els que figuren a la web en el moment en què el client realitza la seva comanda.
El preu dels productes que apareixen a la web, inclou l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.
FORMA D'ENVIAMENT
1. Zona de lliurament
Bodegues Visendra realitzarà el lliurament mitjançant un servei de missatgeria en un termini habitual de 3 dies i màxim de 7 dies a la Península tots ells a comptar de l'acceptació de l'pagament pel banc. La mercaderia paquet serà lliurada en el domicili indicat pel client.
Bodegues Visendra garanteix l'enviament en els terminis i zones anteriorment indicades de tots els productes que tenim en estoc per totes les comandes que siguin rebuts en les nostres oficines abans de les 13:00 hores, un cop és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebuts el primer dia laborable posterior a aquest.
2. Despeses d'enviament
S'aplicarà un recàrrec en cada comanda en concepte de despeses de transport amb independència de el nombre de paquets.
o Península: COST DE TRANSPORT: 5,90 € *. TERMINI DE LLIURAMENT: 48/72 hores **.

Formes de pagament

1. Targetes
Es realitzarà un càrrec automàtic a la targeta, en el moment en què processi la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur de Bodegues Visendra, qui garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. L'empresa pot sol·licitar a el client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.
CONDICIONS DE VENDA
Els preus i textos publicats a la pàgina https://visendra.com/es/ estan subjectes a variacions sense previ avís, incloses les especificacions tècniques. És obligació de el client comprovar la mercaderia que se li lliura.
En cas de canvis per defecte del producte Bodegues Visendra passarà a retirar el producte i el canviarà per un altre en perfectes condicions o reemborsarà l'import.
BODEGUES VISENDRA SCP assumirà així mateix la despesa d'enviament de el nou producte.
El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet a el client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili de client.
BODEGUES VISENDRA SCP no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.
L'usuari serà guiat en el tràmit que s'ha de seguir per a la celebració de el contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la celebració de l'contracte a través dels formularis creats a l'efecte.
BODEGUES VISENDRA SCP no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi cada contractació. Per contra, l'Usuari accepta les presents Condicions Generals de Venda, que romandran accessibles des de la pàgina web.
El contracte es formalitza en llengua espanyola, o catalana d'acord amb les presents Condicions.
Les ofertes tindran la vigència que s'especifiqui en cada cas en la pàgina web. En el cas que s'esgotessin les existències abans de la data de finalització de l'oferta, es podrà subministrar, de comú acord amb l'Usuari, un producte de qualitat i preu equivalents.
L'Usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina web.
Plataforma de Resolució de Litigis en Línia: La Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de litigis, que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia.
Correu electrònic de contacte: info@bodeguesvisendra.com
GARANTIES
Vostè compta amb tota la garantia de Bodegues Visendra, que canviarà o reemborsarà immediata i automàticament qualsevol demanat que no arribi amb les condicions acordades

Protecció de dades personals
L'accés dels Usuaris a el portal i la compra dels productes oferts a través de la pàgina web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per BODEGUES VISENDRA SCP, té una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
Generalment, les persones que facin ús de la pàgina web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. Tanmateix, per accedir als serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. BODEGUES VISENDRA SCP, garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
BODEGUES VISENDRA SCP compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.
En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de BODEGUES VISENDRA SCP, domiciliat al C / Colon, 22, 43815 Les Pobles - Aiguamúrcia degudament inscrits al Registre General de Protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a l'objecte d'accedir a la informació i als serveis facilitats per BODEGUES VISENDRA SCP a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.
L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a BODEGUES VISENDRA SCP els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se a el tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració de l'contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.
La política de privacitat de BODEGUES VISENDRA SCP garanteix a l'Usuari en tot cas la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho a BODEGUES VISENDRA SCP enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info @ bodeguesvisendra.com
Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, BODEGUES VISENDRA SCP exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.
BODEGUES VISENDRA SCP informa l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen a la fi de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@bodeguesvisendra.com

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. Obligacions BODEGUES VISENDRA SCP:
BODEGUES VISENDRA SCP, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació dels serveis per part de la mateixa:
Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei sol·licitat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
Informar expressament a l'Usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici de procediment de contractació.
Informar l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.
Posar a disposició de l'Usuari un exemplar de el text de les condicions generals.
2. Obligacions l'Usuari
Per la seva banda, l'Usuari es compromet a:
Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per BODEGUES VISENDRA SCP
Completar els formularis de registre previs a l'inici de procediment de contractació amb informació veraç i actual.
Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per BODEGUES VISENDRA SCP
Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.
3. Drets de l'usuari:
Tota la informació proporcionada a el client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.
Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.
Bodegues Visendra disposa de fulls de reclamacions a disposició dels usuaris d'acord amb les exigències de la normativa vigent, podrà descarregar-les en el següent link: DESCARREGAR

CONDICIONS D'ÚS
L'Usuari es compromet i garanteix fer ús del web d'acord amb les disposicions establertes en les condicions generals de contractació, que disposa la normativa aplicable, així com pel que fa a la moral i als bons costums.
Mitjançant l'acceptació de les presents disposicions, l'usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web i els productes posats a la seva disposició a la mateixa, de la manera i en la forma que en ella mateixa s'estableix. Quedant obligat a no utilitzar aquesta web i els seus productes amb finalitats il·lícites i / o contraris als fins establerts en aquest avís legal, que poguessin ser lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar la present web o impedir el seu correcte funcionament o dels productes que s'hi ofereixen actualment o en un futur.
De la mateixa manera, l'Usuari s'abstindrà d'obtenir els continguts facilitats al web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb el que estableix el Codi Penal i en la normativa d'aplicació.
BODEGUES VISENDRA SCP es reserva el dret a no concedir l'accés al web, sense previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposen les presents condicions generals de contractació.
Per la seva banda, l'Usuari es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts de la web, o que pugui suposar un perjudici a BODEGUES VISENDRA SCP Per tant, l'Usuari s'abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir , publicar, cedir i / oa vendre qualsevol informació o aparença concernent a la web titularitat de BODEGUES VISENDRA SCP
Galetes i entorn segur
Actualment no s'utilitzen galetes a la pàgina web.
BODEGUES VISENDRA SCP, a través de la pàgina web, utilitza mitjans de tecnologia punta per garantir la protecció de la informació. BODEGUES VISENDRA SCP garanteix que la contractació dels productes, es realitza en un entorn segur.
hipervincles
BODEGUES VISENDRA SCP, no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, pel que no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment BODEGUES VISENDRA SCP no es fa responsable.

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS
El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.
En tot cas, BODEGUES VISENDRA SCP es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment de l'canvi i / o modificació.

DEVOLUCIONS
Si durant els catorze dies posteriors a la recepció de la comanda el client desitja devol¬ver el producte, el nostre Departament d'Atenció a l'Client realitzarà les gestio¬nes necessàries per tramitar la devolució sota les següents condicions:
• Els productes hauran de retornar en el seu embalatge i estat original. El client disposarà de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte sense incórrer en penalització ni despesa.

• Productes defectuosos o deteriorats. Si el client detecta que el producte rebut es troba defectuós o deteriorat, s'ha de posar en contacte amb el Departament d'Atenció a l'Client en els catorze dies hàbils posterio¬res a la recepció de la comanda, on es realitzaran les gestions necessàries per a reemplaçar-lo per un de nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional.
Si el producte no està disponible, Bodegues Visendra procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, incloses les despeses d'enviament, d'acord a la forma de pagament utilitzada en la compra.

CANCELACIONS
Les cancel·lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviats a l'domiciliat indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada serà considerat devolució (Veure apartat Devolucions).
L'empresa accepta la cancel·lació d'ordres, per correu electroinco a l'info@bodeguesvisendra.com

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectés només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

FURS
Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats, s'ha de resoldre a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida BODEGUES VISENDRA, S.A. en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.


DOCUMENT DE CANCEL·LACIÓ O DESISTIMENT

DOCUMENT DE DESISTIMENT
SI, UN COP ENVIAT EL PRODUCTE O PRODUCTES SOL·LICITATS, DESITJA DESISTIR DEL CONTRACTE EN EL TERMINI DE SET (7) DIES HÀBILS DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DEL PRODUCTE, COMPLETE EL FORMULARI i envieu-lo COSTAT DE EL PRODUCTE O PRODUCTES A:


BODEGUES VISENDRA SCP
C / Colon, 22, 43815 Les Pobles - Aiguamúrcia

NOM:

COGNOMS:

DIRECCIÓ:

DATA DE COMANDA:

DATA DE LLIURAMENT:

DATA ACTUAL:

SIGNATURA:

LES DADES PERSONALS QUE ENS FACILITI A TRAVÉS DEL PRESENT FORMULARI SERAN INCLOSOS EN UN FITXER RESPONSABILITAT BODEGUES VISENDRA SCP AMB LA FINALITAT DE GESTIONAR LA SEVA CANCEL·LACIÓ O DESISTIMENT. EN TOT CAS, PODRÀ EXERCIR ELS SEUS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ A TRAVÉS DE CORREU ORDINARI A DOMICILI ANTERIORMENT INDICAT, identificant-se com CLIENT NOSTRE, APORTANT FOTOCÒPIA DEL DNI O DOCUMENT EQUIVALENT I CONCRETANT SEU SOL·LICITUD.